Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky | Reklamačný poriadok | Riešenie sporov prostredníctvom systému ARS | Dokumenty na stiahnutie

Článok I.  Úvodné ustanovenia

 1. DIVEN, s.r.o., so sídlom Antona Bernoláka 2199/40, Žilina, IČO: 36 795 402, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 19128/L (ďalej len „predávajúci“) dodáva svojim zákazníkom tovar a výrobky (ďalej len „tovar“).   
 2. Dodávanie tovaru a služieb predávajúcim sa spravuje týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Obchodné podmienky“ alebo „VOP“). 

Článok II. Vysvetlivky pojmov

 1. Predávajúci - je spoločnosť DIVEN, s.r.o., so sídlom Antona Bernoláka 2199/40, Žilina, IČO: 36 795 402, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 19128/L, tel. číslo: 0905/197902, e-mail: richard.stenchlak@diven.sk (ďalej len „predávajúci“).  
 2. Webová stránka - predstavuje internetovú webovú stránku www.diven.sk prevádzkovanú predávajúcim, kde je špecifikovaný tovar a výrobky dodávané predávajúcim a prostredníctvom ktorej môže tiež dôjsť k uzavretiu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len „Webová stránka“). 
 3. Kupujúci - je osoba, ktorá ako kupujúci, resp. objednávateľ, uzavrie s predávajúcim zmluvu (ďalej len „kupujúci“). 
 4. Zmluva - zmluva o predaji tovaru, resp. výrobku uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu dohodnutý tovar alebo výrobok a kupujúci sa zaväzuje za to zaplatiť kúpnu cenu (ďalej len „zmluva“). 
 5. Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení  spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“). 
 6. Zmluva uzavretá so spotrebiteľom na diaľku -  sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu (ďalej len „Zmluva so spotrebiteľom uzavretá na diaľku“). 
 7. Zmluva uzavretá so spotrebiteľom mimo prevádzkových priestorov predávajúceho - sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom (a) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, (b) na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, (c) uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo (d) uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „Zmluva so spotrebiteľom uzavretá mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“). 

Článok III. Uzatvorenie zmluvy

 1. Zmluva sa môže medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvoriť buď prostredníctvom Webovej stránky, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu, ústne alebo iným spôsobom. 
 2. Zmluva sa uzatvára tak, že predávajúci dá kupujúcemu ponuku na uzavretie zmluvy a kupujúci túto ponuku predávajúceho akceptuje, napr. objednaním tovaru alebo iným spôsobom. 
 3. Objednaním tovaru kupujúci súčasne vyslovuje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.   
 4. Ak je zmluva uzavretá so spotrebiteľom spravuje sa zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ostatnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa. Ak je zmluva uzavretá s osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, spravuje sa Zmluva zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Článok IV. Dodanie tovaru

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 30 dní od uzavretia Zmluvy, ak nebude medzi zmluvnými stranami dohodnutá iná doba dodania.

Článok V. Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu cenu tovaru vo výške dohodnutej medzi zmluvnými stranami (ďalej len „cena“).  
 2. Kupujúci sa zaväzuje cenu uhradiť takto: (a) preddavok na cenu tovaru vo výške 50 % z celkovej ceny do 3 dní od uzavretia zmluvy (b) zostatok ceny do 3 dní odo dňa dodania tovaru, ak nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 3. Náklady na dopravu tovaru do miesta dohodnutého s kupujúcim je zahrnutá v cene tovaru. 
 4. Platbu môže kupujúci vykonať prevodom na bankový účet predávajúceho zverejnený na Webovej stránke predávajúceho alebo v hotovosti, pričom v tomto prípade musí byť dodržaný zákon o obmedzení platieb v hotovosti. 

Článok VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy v zmysle právnych predpisov, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:
  1. prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
  2. uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
  3. uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, (inde v texte len „lehota na odstúpenie“).
 2. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa (a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, (b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, (c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, (inde texte len „prevzatie tovaru“).
 3. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie ohľadom odstúpenia od zmluvy až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie ohľadom odstúpenia ani v dodatočnej lehote uvedenej vyššie v tomto bode VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP.
 4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy
 5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 6. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon č. 102/2014“), ktorý mu odovzdal predávajúci, pričom kupujúci si môže tento formulár nájsť na Webovej stránke.  
 7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie.  
 8. Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s právnymi predpismi alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu (zákon o poštových službách), oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.  
 9. Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.  
 10. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z (tj. nákladov a platieb uvedených v bodoch 13 a 18 tohto článku VOP) a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.  
 11. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ. 
 12. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknutý bod 10 týchto VOP. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.  
 13. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.  
 14. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa bodu 12 týchto VOP (t.j. v lehote uvedenej v § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.). 
 15. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.  
 16. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.  
 17. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.  
 18. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, pričom predpokladaný odhad týchto nákladov je: 100 Eur. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z.z. (t.j. povinnosť poskytnúť kupujúcemu informácie o nákladoch pri odstúpené od zmluvy a ich znášaní). 
 19. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z .  
 20. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z sa rozumie súhlas spotrebiteľa so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.
 21. Spotrebiteľ nie je povinný platiť za
  1. služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak
   (i) predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j) zákona č. 102/2014 Z.z.,
   (ii) spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.,
  2. úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak
   (i) spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z.,
   (ii) spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo
   (iii) predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b) zákona č. 102/2014 Z.z.
 22. Okrem povinností uvedených v právnych predpisoch uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

Článok VII. Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci týmto poučuje spotrebiteľa, že predávajúci spotrebiteľovi zodpovedá za vady tovaru alebo služieb podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, konkrétne podľa ust. § 622 a § 623. Podľa týchto ustanovení Občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

Článok VIII. Orgán dozoru a dohľadu

 1. Činnosť predávajúceho podlieha dozoru a dohľadu
  Slovenskej obchodnej inšpekcii („SOI“),
  so sídlom P.O. BOX 29,
  Prievozská 32, 827 99 Bratislava,
  pričom adresa
  Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Žilinský kraj je:
  Predmestská 71,
  P.O. BOX B-89,
  011 79 Žilina 1.

Článok IX. Riešenie sporov

 1. Spory medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom a obchodníkom) je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou.  
 2. Spotrebiteľ môže riešiť spor s obchodníkom týkajúci sa zmluvných záväzkov z kúpnych zmlúv alebo zmlúv o službách uzavretých online prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Alternatívne riešenie sporov a jeho podmienky upravuje zákon NR SR č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS“). Spotrebiteľ sa tak môže obrátiť na subjekt alternatívneho riešenie sporov, ktorým je napr. Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt zapísaný do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR, pričom zoznam je dostupný na internetovej stránke: http://www.economy.gov.sk/ 
 3. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 zákona o ARS. Spotrebiteľ môže rovnako využiť aj platformu alternatívneho riešenia sporov on-line na základe nariadenia EP a Rady EU č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online „online dispute resolution“ (tzv. „platforma RSO“), prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  a ktorá je dostupná na webovej adrese: https://ec.europa.eu
 4. Alternatívne riešenie sporov môže v zmysle ustanovenia § 2 zákona o ARS využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné, ale subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky stanovenej zákonom o ARS.

Článok X. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.02.2018.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť. 

V Žiline, dňa 01.02.2018