Reklamačný poriadok spoločnosti DIVEN, s.r.o.,

Všeobecné obchodné podmienky | Reklamačný poriadok | Riešenie sporov prostredníctvom systému ARS | Dokumenty na stiahnutie

so sídlom Antona Bernoláka 2199/40, 010 01 Žilina, IČO: 36 795 402 (ďalej len ako ,,Reklamačný poriadok“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho spoločnosť DIVEN, s.r.o., so sídlom Antona Bernoláka 2199/40, Žilina, IČO: 36 795 402, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 19128/L (ďalej len ako ,,spoločnosť DIVEN“ alebo ,,predávajúci“).
 2. Kupujúcim je pre účely tohto Reklamačného poriadku spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, (ďalej len ako ,,kupujúci“).
 3. Predávajúci a kupujúci sú ďalej v texte tohto reklamačného poriadku označení spolu len ako zmluvné strany.
 4. Tento Reklamačný poriadok upravuje a vymedzuje práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo záväzkových vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s uplatňovaním práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru kúpeného od predávajúceho.
 5. Tento reklamačný poriadok sa uplatňuje na tovar predávaný predávajúcim vo svojej prevádzkarni ako aj na tovar v rozsahu ponuky zverejnenej predávajúcim na svojom webovom sídle www.diven.sk (ďalej len „webové sídlo“).
 6. Reklamačný poriadok sa nachádza v prevádzkarni predávajúceho ako aj na webovom sídle predávajúceho.
 7.  V prípade zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho tvorí tento Reklamačný poriadok neoddeliteľnú súčasť takejto zmluvy.
 8. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho na ulici Antona Bernoláka 2199/40 v Žiline alebo na adrese sídla spoločnosti, ktoré je: Antona Bernoláka 2199/40, 010 01 Žilina alebo e-mailom na e-mailovej adrese: richard.stenchlak@diven.sk.

Článok II
Podmienky a spôsob uplatnenia a vybavenia reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má ním dodávaný tovar a výrobky (ďalej spolu len „tovar“) pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 7. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 8. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 9. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinná poučiť kupujúceho o jeho právach podľa osobitného predpisu (t.j. podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka), pričom tieto práva sú uvedené aj v tomto Reklamačnom poriadku. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 10. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 11. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 12. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 13. Odborné posúdenie musí obsahovať:
  1. identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
  2. presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
  3. popis stavu výrobku,
  4. výsledok posúdenia,
  5. dátum vyhotovenia odborného posúdenia. Na odborné posúdenie, ktoré neobsahuje tieto náležitosti sa neprihliada.
 14. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy tovaru a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť opätovne; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Opätovne uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 15. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 16. V prípade, ak tovar nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie obvyklým spôsobom, a to najmä z dôvodu, že tovar je pevne namontovaný, predávajúci posúdi reklamáciu priamo na mieste, kde sa tovar nachádza alebo iným vhodným spôsobom na základe dohody s kupujúcim, pričom kupujúci je povinný predávajúcemu poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.
 17. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

Článok III
Záručná doba

 1. Všeobecná záručná doba tovaru je 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, pokiaľ nie je v záručnom liste vyznačená iná záručná doba. Ak má tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
 2. Pri tovare zlacnenom z dôvodu vady tovaru je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena tovaru
 3. Pri použitom tovare je záručná doba 12 mesiacov, pričom predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením tovaru.
 4. V rámci všeobecnej záručnej doby sa reklamácie spravujú zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Pri predĺženej záručnej dobe sa reklamácie spravujú podmienkami uvedenými v záručnom liste tovaru.
 5. Záručná doba neplynie v čase od uplatnenia zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať. V prípade, že reklamácia je vybavená výmenou reklamovaného tovaru za nový tovar, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru kupujúcim.

Článok IV
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia vo svojej prevádzkarni a zverejnením na svojom webovom sídle.
 2. Tento reklamačný poriadok je platný od 01.02.2018.

V Žiline, dňa 01.02.2018

Riešenie sporov prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Všeobecné obchodné podmienky | Reklamačný poriadok | Riešenie sporov prostredníctvom systému ARS | Dokumenty na stiahnutie

 1. Spory medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom a obchodníkom) je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou.
 2. Spotrebiteľ môže riešiť spor s obchodníkom týkajúci sa zmluvných záväzkov z kúpnych zmlúv alebo zmlúv o službách uzavretých online prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Alternatívne riešenie sporov a jeho podmienky upravuje zákon NR SR č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS“). Spotrebiteľ sa tak môže obrátiť na subjekt alternatívneho riešenie sporov, ktorým je napr. Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt zapísaný do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR, pričom zoznam je dostupný na internetovej stránke:
  http://www.economy.gov.sk/ 
 3. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 zákona o ARS. Spotrebiteľ môže rovnako využiť aj platformu alternatívneho riešenia sporov on-line na základe nariadenia EP a Rady EU č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online „online dispute resolution“ (tzv. „platforma RSO“), prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a ktorá je dostupná na webovej adrese:
  https://ec.europa.eu/.
 4. Alternatívne riešenie sporov môže v zmysle ustanovenia § 2 zákona o ARS využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné, ale subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky stanovenej zákonom o ARS.